נאוי גרופ הינה חברה ציבורית, המחויבת לכל החוקים והתקנות, מצוידת באישורים והיתרים מתאימים לפעילותה, ועומדת בכל תנאי הרגולציה הנדרשים ממנה:
  • חברה ציבורית – חוק ותקנות ניירות ערך.
  • אישור משרד האוצר לנותני שרותי אשראי.
  • רישיון לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (שירותים פיננסים מוסדרים), תשע"ו – 2016.
  • חוק איסור הלבנת הון.
  • מעקב ופיקוח של היחידה לנותני שירותי מטבע.
  • חובת דיווח בדבר ביצוע עסקאות בהיקף מסוים שאינן רגילות, או בדבר זהות לקוחות.
  • מכהן קצין ציות שתפקידו להבטיח עמידה בחוק.
  • חוק איסור מימון טרור.
  • חובת דיווח על פעולת לקוחות לקידום מעשה טרור וזיהוי לקוחות מתוך רשימת מעורבים בארגוני טרור.
  • הוועדה לבחינת צמצום השימוש במזומן במשק הישראלי.