קשרי משקיעים

אסיפת בעלי מניות

על סדר היום: מנוי מחדש יו"ר החברה, שיפוי וביטוח לדירקטורים ונושאי משרה, החלפת תקנון החברה.