צ'קים ללא כיסוי

הגבלת חשבון – מה זה אומר?

הגבלת חשבון עפ"י חוק שיקים ללא כיסוי התשנ"ב-1992 יוצרת 2 השלכות עיקריות על ניהול ענייניו הבנקאיים של הלקוח: 

1. בתקופת ההגבלה אסור ללקוח למשוך צ'קים, והבנק לא יכבד צ'קים שהוא ימשוך.

2. בתקופת ההגבלה אסור ללקוח לפתוח חשבון צ'קים אחר, וכן לא יוכל להתמנות כמיופה כוח בחשבון אחר.

תקופת ההגבלה: שנה אחת.

חשבון מוגבל – מתי?

חשבון ייחשב למוגבל ובעליו ייחשב למוגבל לתקופה של שנה, כאשר במשך 12 חודשים סורבו 10 צ'קים או יותר בשל העדר יתרה מספקת בחשבון הלקוח, בתנאי שעברו לפחות 15 ימים מהסירוב הראשון עד לאחרון.

ההודעה על חשבון מוגבל תצא מהבנק בכתב – לבעל החשבון, למיופה כוח אם קיים, ולמורשה חתימה בחשבון במקרה של חשבון חברה.

ההגבלה תיכנס לתוקף ביום בו ציין הבנק בהודעתו ללקוח שהחשבון מוגבל, שיהיה 15 ימים לפחות מיום שליחת ההודעה ללקוח.

לקוח מוגבל – האם יכול לפתוח חשבון בנק?

לקוח מוגבל לא יוכל לפתוח בתקופת ההגבלה חשבון בנק במטבע ישראלי, עליו מושכים צ'קים. כמו כן, הוא לא רשאי להשתמש בצ'קים במסגרת החשבון המוגבל. עם זאת, הגבלת החשבון לא מונעת מהלקוח לפתוח חשבון שלא מושכים עליו צ'קים.

ביטול הגבלה באמצעות בנק ישראל – האם אפשרי?

לבנק ישראל, כמו גם למפקח על הבנקים, אין סמכות לבטל הגבלה שהוטלה עפ"י חוק שיקים ללא כיסוי, ואין הם יכולים להורות לבנק שלא לכלול צ'ק כלשהו במניין הצ'קים שסורבו.

מי מוסמך לבטל הכללת צ'ק במניין צ'קים ללא כיסוי?

לקוח אשר סבור שהוטלה עליו הגבלת חשבון שלא כדין, יברר העניין קודם כל בסניף הבנק בו החשבון המוגבל מתנהל. היה והבנק גילה שביצע הגבלה שלא כדין, יוכל לתקן טעותו ולגרוע צ'ק/צ'קים מסוימים ממניין הצ'קים בגינם הוגבל החשבון. חשוב לציין שמצבו הכלכלי של הלקוח או כל קושי אחר שאינו קשור ליחסיו עם הבנק – אינם מהווים סיבה לתיקון טעות והסרת הגבלה.

אם גם לאחר הבירור הבנק לא תיקן את הטעות, והלקוח עודנו סבור שהבנק שגה בעניינו – הוא רשאי לפנות לבימ"ש השלום באזורו, ולבקש כי יסירו צ'ק/צ'קים מסוימים ממניין הצ'קים שהביאו להגבלה. אם מניין הצ'קים ללא כיסוי הופחת ע"י הבנק או ביהמ"ש, וירד מתחת ל-10 צ'קים – הגבלת החשבון תוסר.

מה דין צ'ק שבוטל – האם יימנה במניין צ'קים ללא כיסוי?

חוק שיקים ללא כיסוי קובע כי הבנק צריך לבדוק אם לצ'ק יש כיסוי בחשבון גם כשמתקבלת לגביו הוראת ביטול מהלקוח. אם במועד הצגת הצ'ק לפירעון  אין לו כיסוי – הבנק יחזירו גם מתוקף הוראת הביטול וגם מסיבת "אין כיסוי מספיק". מכאן, שביטול צ'ק לא מונע את החזרתו מסיבת חוסר כיסוי, ולא מונע את הבאתו במניין הצ'קים ללא כיסוי.

היתרה הקובעת לבדיקתו של הכיסוי לצ'ק

זיכוי בעקבות צ'ק (לרבות צ'ק בנקאי) שהופקד בחשבון, ייחשב לזמני כל עוד לא עברו 3 ימי עסקים מיום הצגתו לבנק הנמשך. כך עפ"י הוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (מועדי חיוב וזיכוי בשיקים) התשנ"ב-1992. היה והצ'ק יוחזר ע"י הבנק הנמשך מתוקף הוראת ביטול או העדר כיסוי, או כל סיבה אחרת – חשבונו של הלקוח יחויב בסכום הצ'ק, והיתרה לא תעמוד לרשותו.

מכאן, שהבנק אינו נוהג להתחשב בצ'קים שהופקדו בחשבון לצורך בדיקה של היתרה הקובעת לכיסוי צ'קים שנמשכים מהחשבון, אלא לאחר שעברו 3 ימי עסקים מזמן הפקדת הצ'קים בחשבון. לפיכך, על מנת שהיתרה הנוצרת מהפקדת צ'קים תשמש לפירעון צ'קים שנמשכו מהחשבון, מומלץ להפקיד הצ'קים לפחות 4 ימי עסקים לפני מועד פירעונם של הצ'קים שנמשכו.

הפקדת מזומן בסכום הצ'קים שהוצגו לחשבון

החלטת הבנק אם להחזיר צ'ק בשל חוסר כיסוי נעשית בהתאם ליתרה בסוף יום העסקים בו הוצג בחשבון המוטב החיוב בגין הצ'ק. כיוון שבד"כ הצ'ק מגיע פיסית לבנק המשלם יום לאחר הצגתו בחשבון המוטב, הפקדה של כיסוי לצ'ק ביום בו הגיע לבנק הינה מאוחרת, והבנק לא חייב להתחשב בה.

מומלץ שלא להפקיד מזומן ביום בו הסניף צריך להחזיר את הצ'ק, שכן הדבר מאלץ את הבנק להעמיד אשראי נוסף בחשבון, כשאין לו חובה לכך. הבנק, שלרוב יסרב לנהל כך חשבון, יחזיר את הצ'קים עקב חוסר כיסוי.

פעילות הלקוח בבנק בסיום הגבלת חשבון

עם סיום הגבלת חשבון, יוסרו כל האיסורים הנלווים להגבלה – איסור משיכת צ'קים על החשבון ואיסור על פתיחת חשבונות צ'קים אחרים. יחד עם זאת, הבנק אינו מחויב לאפשר לכל לקוח הנפקת צ'קים ושימוש בצ'קים בחשבון.

פרסום ושמירת המידע על הגבלת חשבון וצקים ללא כיסוי

לבנק ישראל יש רשות לפרסם את מספרי החשבונות המוגבלים, כולל שם הבנק בו החשבון מתנהל ומועד סיום ההגבלה.

עפ"י הוראות רשם מאגרי המידע במשרד המשפטים, הבנק אשר הגביל את הלקוח רשאי לשמור על מידע ההגבלה לזמן בלתי מוגבל. לעומת זאת, בנקים אחרים שקיבלו מידע זה, אינם רשאים לשמור אותו או להשתמש בו לאחר 3 שנים מסיום תקופת ההגבלה.

המפקח על הבנקים אחראי רק על התנהלות התאגידים הבנקאיים ולא על מידע שמוחזק בחנויות ורשתות שיווק – לרבות מידע על לקוחות מוגבלים או כאלה שהגבלתם תמה. הסמכות להורות לחנויות ורשתות שיווק לתקן או לא לשמור מידע בעניין לקוחות מוגבלים לאחר 3 שנים מסיום ההגבלה, הינה של רשם מאגרי המידע במשרד המשפטים.

סוגים נוספים של הגבלות

הגבלה חמורה
לקוח מוגבל חמור הוא כזה, שחשבון נוסף שלו הוגבל, או שחשבונו הוגבל שנית תוך 3 שנים מסיום תקופת ההגבלה שלו. המשמעות של לקוח מוגבל חמור היא, שיוגבלו כל חשבונותיו, לרבות אלו המשותפים עם אחרים ואלו בהם הוא מיופה כוח. החשבונות בהם הוא מורשה חתימה לא יוגבלו. תקופת הגבלה חמורה: שנתיים.
בנק ישראל רשאי לפרסם את שמו ופרטיו המזהים של לקוח מוגבל חמור ואת תאריך סיום ההגבלה לאחר 60 יום ממשלוח ההודעה על הגבלה חמורה ללקוח, ובמידה והלקוח לא הגיש בתקופה זו ערעור אשר ביטל, מחק או דחה את ההגבלה.

הגבלה מיוחדת
חייב, שהוטלה עליו הגבלה מראש הוצל"פ או שהוכרז ע"י ביהמ"ש כפושט רגל, או שבית דין רבני הוציא כנגדו צו הגבלה – הינו לקוח מוגבל מיוחד. דינו של לקוח מוגבל מיוחד הינו זהה לזה של לקוח מוגבל חמור, למעט תקופת ההגבלה שנמשכת שנה, אלא אם הרשות המוסמכת קבעה אחרת ועד לחמש שנים.

זיכוי סופי ויתרה סופית – משמע…
כאשר זיכוי בעקבות הפקדת צ'ק הופך לזיכוי סופי, הלקוח רשאי למשוך את היתרה שיצר הזיכוי, או להסתמך עליה במסגרת פעולות שהוא מבצע בחשבון. כל זמן שהזיכוי זמני והיתרה אינה סופית, הבנק יכול למנוע מהלקוח למשוך את תמורת הצ'ק שהופקד, ואין הוא מחויב לכבד חיוב שהוצג לחשבון.

כאשר זיכוי בגין הפקדת צ'ק הופך לסופי – הבנק הגובה לא זכאי לחייב חד צדדית את חשבון הלקוח עקב צ'ק שחזר. הכלים היחידים העומדים לרשות הבנק הגובה לאחר הפיכת הזיכוי לסופי, הם הגעה להסכמה עם הלקוח או הליכים משפטיים.

יתרה סופית – מתי?
יתרה שנוצרה כתוצאה מהפקדת צ'ק בחשבון נחשבת לזמנית ונקראת "יתרה על תנאי" במהלך 3 ימי עסקים מיום סליקת הצ'ק. לאחר 3 ימים הזיכוי הופך לסופי וכך גם היתרה. אם במהלך 3 ימים אלו לא יכובד צ'ק – הבנק יחזור ויחייב את חשבון הלקוח. לפיכך, אם הנכם מתכוונים לספק סחורה כנגד הצ'ק, מומלץ לוודא עם הבנק שלכם שלצ'ק יש זיכוי סופי. פרק הזמן של 3 ימים עלול להתארך במקרי שביתה בבנקים, איחור מותר במסלקה, חגי נוצרים ומוסלמים ועוד.