צ'ק חוזר והסיבות להחזרתו

צ'ק חוזר

צ'ק חוזר הינו צ'ק, שהוצג לתשלום ע"י הבנק בו הופקד (הבנק המציג), אך לא כובד ע"י הבנק שמשלם אותו (הבנק הנמשך). במקרה כזה, הצ'ק מוחזר לבנק המציג, ומכאן נולד המושג צ'ק חוזר.

הסיבות להחזרת צ'ק

א.כ.מ. – אין כיסוי מספיק – הצ'ק מוחזר כיוון שבזמן פירעונו אין מספיק כסף בחשבון של מושך הצ'ק, שהינו בעל החשבון.

נ.ה.ב – נתקבלה הוראת ביטול – הצ'ק מוחזר לאחר שהסניף הנמשך, בו מתנהל החשבון ממנו נמשך הצ'ק, קיבל הוראה ע"י בעל הצ'ק שלא לשלמו. הבנק חייב לציית להוראה ולא לכבד את הצ'ק.

טעות טכנית  צ'ק יוחזר מסיבות טכניות שונות: הוא נושא חתימה לא מזוהה, תאריך שגוי, היסב לא נכון או שגוי, חותמת חסרה, או סיבה טכנית אחרת כלשהי.

לא סחיר  אם צ'ק עם כיתוב "למוטב בלבד" או בציון המילה "בלבד" לאחר שם הנמען, הוסב והופקד לצד שלישי מבלי שמושך הצ'ק ביטל את הכיתוב וחתם לידו – יוחזר מסיבת "לא סחיר". צ'ק עם הכיתוב "למוטב בלבד" הנושא כיתוב, לפיו אין לבצע בו שינוי לאחר שנכתב, למעט סכום או תאריך – יש לנהוג עפ"י ההוראה ואין להפקידו לצד שלישי, גם אם מושך הצ'ק ביטל/מחק את הכיתוב של "למוטב בלבד".

חשבון סגור  צ'ק יוחזר במידה וחשבון המושך הינו סגור ולא פעיל במועד פירעונו.

חשבון מעוקל  ישנם מצבים בהם הבנק מסרב לפרוע צ'ק עקב עיקול שהוטל על החשבון ממנו נמשך הצ'ק. הצ'ק לא ייחשב כמסורב אם הוצג תוך 60 ימים מיום קבלת הודעת העיקול ע"י הבנק.

חשבון מוגבל – אם 10 צ'קים ומעלה סורבו במשך 12 חודשים בגין העדר כיסוי בחשבון, ובתנאי שעברו לפחות 15 ימים בין הסירוב הראשון לאחרון – החשבון יוכרז כמוגבל, ובעל החשבון יהיה מוגבל למשך שנה.

כיצד מבטלים צ'ק?

צ'ק ניתן לביטול באמצעות הודעת ביטול, הניתנת לסניף בו מתנהל החשבון ממנו נמשך הצ'ק. לרוב, נדרשת הודעה בכתב. על מנת לחייב את הבנק שלא לכבד את הצ'ק, יש למסור את ההוראה לביטולו לכל המאוחר ביום עסקים בנקאי הראשון אחרי שהנפרע הפקיד את הצ'ק בבנק שלו, בתנאי שהצ'ק לא נפרע עד למועד הודעת הביטול.

הבנק פרע בטעות צ'ק שבוטל – מה קורה?

הפיקוח על הבנקים קובע כי במקרה שהבנק פרע צ'ק, לגביו נתקבלה הוראת ביטול – על הבנק לזכות את חשבון הלקוח בסכום הצ'ק. לבנק יש זכות לנקוט בכל הליך, אף משפטי, על מנת לקבוע למי מגיע סכום הצ'ק – למושך או לנפרע. היה והליך משפטי יקבע שהצ'ק בוטל שלא כדין – הבנק יוכל לחייב את הלקוח בסכומו. עמדה זו של הפיקוח נועדה למנוע חסרון כיס זמני מלקוח, שהוראת הביטול שלו לא כובדה ע"י הבנק, זאת עד להכרעת הדין בבית משפט באשר לזכויות שני הצדדים.

הוראת ביטול בחשבון ללא כיסוי

עפ"י חוק שיקים ללא כיסוי, כאשר צ'ק מוחזר עקב הוראת ביטול, ואשר בהיעדר הוראה כזו היה מוחזר עקב אי כיסוי מספיק – חייב הבנק לציין את שתי הסיבות על גבי הצ'ק. כמו כן, על הבנק למנות את הצ'ק בין הצ'קים שהוחזרו בשל חוסר כיסוי.